Dofinansowanie

PROCEDURA STARANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON/PCPR w ośrodkach ELDERIS

 

 1. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.
 2. Osoba ubiegająca się o skierowanie na turnus rehabilitacyjny musi posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu: lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
 3. Lekarz rodzinny lub lekarz specjalista wypełnia druk: Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, zaznaczając rodzaj schorzenia oraz, jeśli istnieje potrzeba, opiekuna i uzasadnia tę konieczność.
 4. Lekarz wypełnia Zaświadczenie o stanie zdrowia, zaznaczając rozpoznanie oraz przyjmowane leki.
 5. Osoba niepełnosprawna wypełnia Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w którym zamieszcza informacje o posiadanym orzeczeniu i przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka rodziny.
 6. Skierowanie lekarza na turnus rehabilitacyjny, zaświadczenie o stanie zdrowia, wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności składa się w PCPR-e właściwym dla miejsca zamieszkania tej osoby.
 7. Wniosek o dofinansowanie składa się w PCPR osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych.
 8. Osoba niepełnosprawna wybiera ośrodek, w którym odbędzie się turnus, wypełniając druk: Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (załącznik nr 3).

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,
 • wybierze organizatora, który posiada wpis do specjalnego rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (spełni kryterium dochodowe),
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16–24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym

PCPR-y zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem Centralnej Bazy Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych. Na stronie umożliwiono wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). Wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz z danymi kontaktowymi.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.