Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 241 060

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, których celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy mogą być realizowane wyłącznie przez organizatorów posiadających wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę, w ośrodkach mających wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, z wyjątkiem turnusów organizowanych w formie niestacjonarnej.

Każda osoba niepełnosprawna, bez względu na stopień niepełnosprawności, może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Istnieje tu jednak kryterium dochodowe, bowiem średni miesięczny dochód z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Jeżeli zostaną przekroczone te pułapy, to kwota dofinansowania pomniejszana jest o kwotę, o którą limit został przekroczony.