Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 524 484

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON

turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRONOsoby niepełnosprawne mogą korzystać w naszych ośrodkach z turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Z turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych przez PFRON mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

  1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
  3. o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

7-14 dni

Opieka lekarska

Zajęcia aktywizujące

Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.


Ośrodki, W Których Realizowana jest usługa:


Pacjenci zainteresowani skorzystaniem z 14 dniowego turnusu rehabilitacji mogą uzyskać dofinansowanie z PFRON/PCPR.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

CENNIK

Kontakt

Kontakt w sprawie dostępnych miejsc:
+48 535 524 484